VEDTÆGTER FOR  Demokratisk Erhvervsnetværk (FORENINGEN)
Gældende fra 30. maj 2017

 

§1 Navn

Foreningens navn er Demokratisk Erhvervsnetværk . FORENINGENs hjemsted er Københavns Kommune.

 

§2 Formål

FORENINGENs formål er at:

 1. Styrke og udvikle demokratisk indflydelse i fonde, virksomheder, erhvervsdrivende foreninger og lignende
 2. Styrke almennyttige investeringsprofiler, virksomhedsdrift og aktivitet i ovenstående organisationer
 3. Bidrage til debatten om medlemsejede virksomheders samfundsmæssige ansvar og styrke almindelige danskeres mulighed for at deltage i og påvirke fastsættelsen af danske virksomheders overordnede målsætninger

FORENINGEN er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser.

 

§3 Medlemmer

Medlemmer kan være tillidsvalgte eller ansatte i virksomheder eller erhvervsdrivende organisationer (herunder organisationer udelukkende med finansiel drift eller formuepleje), som har helt eller semi-demokratiske strukturer.

Deruduver kan medlemmer være aktive i kampagner, til udvikling af politikker og oplæg og særligt som demokratisk bagland og sparring for indvalgte

Et nyt medlem skal godkendes af bestyrelsen. Evt. afvisning kan prøves ved førstkommende generalforsamling.

Medlemskab er personligt og kan ikke overgå til andre.

Et medlem, der virker til skade for foreningen eller dennes formål, kan ekskluderes af bestyrelsen ved almindeligt flertal.

 

§4 Økonomi

FORENINGENs økonomi består bl.a. af bidrag og donationer. Bidrag og donationer er underlagt fuld transparens.

 

§5 Generalforsamlingen

FORENINGENs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Stemmeberettigede er medlemmer. Hvert fremmødt medlem har én stemme.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til den af medlemmet sidst oplyste e-mail adresse med mindst 4 ugers varsel med tilkendegivelse af foreløbigt forslag til dagsorden. Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmerne i henhold til dagsordenspunktet “Indkomne forslag” kan fremlægges skriftligt på mødet. Dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt minimum 10 procent medlemmer fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst 2 ugers varsel.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som undertegnes af dirigent og referent.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter som forslag til dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning, med fremlæggelse af årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af kasserer
 7. Indkomne forslag
 8. Evt.

 

§6 Bestyrelsen

FORENINGEN ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige

For opstilling til bestyrelsen kræves indstilling fra et medlem. Bestyrelsen samt eventuelle suppleanter vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges uden for kredsen af medlemmer. Bestyrelsen kan efter ønske oprette arbejdsgrupper og stående udvalg med deltagelse af udefrakommende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen udarbejde sin egen forretningsorden og vælger fra sin midte en formand og næstformand.

 

§7 Tegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til:

 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 • At meddele prokura.

Optagelse af lån eller lånomlægning kræver underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§8 Regnskab

En kasserer står for udarbejdelse af FORENINGENs regnskaber.

FORENINGEN kan ikke udbetale udbytte til medlemmer. Overskuddet kan – foruden henlæggelse til konsolidering af FORENINGEN – efter bestyrelsens beslutning anvendes til vederlagsfri eller vederlagsbegrænset aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

FORENINGENs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

FORENINGEN kan – mod eventuelt betaling – få bistand til regnskab og anden økonomisk drift fra udefrakommende personer eller organisationer.

 

§9 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kræver tilslutning fra 3/4 af medlemmer der mødt frem på generalforsamlingen. I tilfælde af, at der alene opnås almindeligt flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første generalforsamling, hvor forslaget da vil kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

 

§10 Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning eller nedlæggelse tilfalder eventuelle overskydende midler et almennyttigt formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med FORENINGENs formål.

Vedtaget med almindeligt flertal på generalforsamlingen den 30. maj 2017.

Generalforsamling 30. maj 2017